Previous
Next
โครงการเกษตรสร้างคุณค่า

สร้างองค์ความรู้ร่วม เพิ่มคุณค่าให้การเกษตรไทย

เกี่ยวกับโครงการ

ที่มา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ และรูปแบบการจัดงาน

เพิ่มเติม

สมัครเพื่อรับชม

สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับฟรี Seminar Pack จากทางโครงการฯ (สำหรับผู้สมัคร 1,000 ท่านแรกเท่านั้น)

เพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ร่วมวิเคราะห์ เสนอแนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ชิงทุนการศึกษา 220,000 บาท

เพิ่มเติม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ข้าว: การผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย
ผู้บรรยาย
 • รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
พิธีกร
 • คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า พิธีกร และผู้ประกาศข่าวช่อง MONO 29
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ผลไม้: การผลิต การส่งออกและแนวโน้มตลาด
blank
ผู้บรรยาย
 • ดร.วรชาติ  ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโซ่อุปทานด้านเกษตร CLMV และอุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
พิธีกร
 • คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า พิธีกร และผู้ประกาศข่าวช่อง MONO 29
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ยางพารา: อนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
blank
พิธีกร
 • รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พิธีกร
 • คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
แนวทางปฏิบัติและการจัดการในภาคเกษตร
blank
ผู้บรรยาย
 • ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิธีกร
 • คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ห่วงโซ่มูลค่าในภาคเกษตร
blank
ผู้บรรยาย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดีประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิธีกร
 • คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
เทคโนโลยีการเกษตร การปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ในอนาคต
blank
ผู้บรรยาย
 • ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ประธานกรรมการบริหาร บจ. ลิสเซินฟิลด์
 • คุณสินสมุทร ศรีแสนปาง บจ. โรงสีศรีแสงดาว
พิธีกร
 • คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
น้ำ การบริหาร และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
blank
ผู้บรรยาย
 • ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
พิธีกร
 • ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ุ พิธีกร อดีตอาจารย์ประจำคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารและมนุษย์
blank
ผู้บรรยาย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
พิธีกร
 • คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (10:00-12:00 น.)
การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า
blank
ผู้บรรยาย
 • คุณ ธนาวิทย์ โชติชัยสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเกษตร ที่ปรึกษากลุ่มงานเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (10:00-12:00 น.)
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (14:00-16:00 น.)
การบริหารจัดการเงินสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
blank
ผู้บรรยาย
 • คุณ ถนอม เกตุเอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและภาษี
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (14:00-16:00 น.)
23-24 มกราคม 2564
Thailand Agricultural Forum
23-24 มกราคม 2564
24 มกราคม 2564
Agricultural Case competition
24 มกราคม 2564

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.