เงื่อนไขข้อกำหนดการแข่งขัน
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้ คณะผู้จัดงานฯ มีสิทธิใช้ อ้างอิง ทำซ้ำ ดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นำเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ต้องขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีก
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานอันเกิดจากการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) เข้าร่วมโครงการฯ และรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือได้มาจากการละเมิดบทบัญญัติกฎหมายอื่นใด หาก คณะผู้จัดงานฯ พบว่าผลงานที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น คณะผู้จัดงาน สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนรางวัลจากผู้ชนะการประกวด
  3. คณะผู้จัดงานฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการแข่งขันโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.