เกี่ยวกับโครงการ
 1. ที่มาของโครงการ
  หากพิจารณาถึงสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะพบว่า ภาคการเกษตรมีบทบาทไม่มากนักต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงาน จะพบว่า มีแรงงานกว่าร้อยละ 30 ที่อยู่ในภาคการเกษตร ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตและผลิตภาพที่ต่ำของภาคการเกษตรและสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากของประเทศ ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความพยายามในหลายรูปแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ให้ความรู้ในการจัดการ และแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการผลิต อย่างไรก็ตามปัญหาด้านการเกษตรเป็นปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อน การแก้ปัญหาจึงจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งในระดับนโยบายมหภาคและจุลภาคในแง่ของวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรรายย่อยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกร มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรไทยมากว่า 47 ปี และได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกษตรกรพบเจอ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหาด้านการเกษตรมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรจากหลายภาคส่วนและเราเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนการเกษตร คงมิอาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่เราเล็งเห็นว่า เราสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนรายอื่นๆ และมหาวิทยาลัย เพื่อจุดประกายการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอนำเสนอโครงการ “เกษตรสร้างคุณค่า” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2. หลักการและเหตุผล
  โครงการเกษตรสร้างคุณค่า ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ในระดับมหภาค กล่าวคือ เป็นการนำนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกนโยบายด้านการเกษตรมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวนโยบาย วิธีปฏิบัติด้านการเกษตรที่เหมาะสม ทั้งในมุมเศรษฐกิจ ธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนในระดับจุลภาค เป็นการสร้างองค์ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้และเผยแพร่ต่อได้ ถึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้ได้มากที่สุด เพื่อทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วม จะได้รับฟังปัญหาและแนวคิดที่หลากหลายและนำไปบูรณาการเพื่อต่อยอดต่อไปได้ อีกแนวคิดหนึ่งคือการเน้นการพูดคุยและให้ความรู้แบบองค์รวม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจการเกษตรในภาพกว้างและเชื่อมโยงหลากหลายประเด็นเข้าด้วยกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ร่วมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ทั้งนี้การจัดงานจะเป็นในรูปแบบกึ่ง Online เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 3. วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ พูดคุย ประเด็นต่างๆ ด้านการเกษตร แนวคิดการทำการเกษตรใหม่ๆ และภาพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
  1. เป็นเวทีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการทำธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย
  2. สร้างกลุ่ม Smart Farmer โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร ธุรกิจเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่

 4. กลุ่มเป้าหมายหลัก
  1. ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตร
  2. นักวิชาการ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร และธุรกิจเกษตร
  3. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ธุรกิจการเกษตร
  4. เกษตรกร Smart Farmer

 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรภาคการเกษตรไทย เพื่อให้เกิดศักยภาพในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาภาคการเกษตรไทย
  2. เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ จากเวทีระดับสมอง เพื่อให้เกิดความท้าทายแนวคิดที่มีอยู่ แนวคิดใหม่ๆ และแนวคิดในอนาคตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจภาคการเกษตร
  3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรของตนได้

 6. รูปแบบการจัดโครงการ
  1. Thailand Agricultural Forum: Thailand’s Agriculture in the Next Normal เป็นเวทีเสวนาในรูปแบบ Online Forum 2 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องจะถูกเชิญมาพูดคุยในด้านเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักจะเป็นการพูดคุยถึงภาพของการเกษตรไทยในปัจจุบัน และมีการพูดคุยกันเพื่อหาภาพอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงแนวนโยบายด้านการเกษตรไทยภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในตอนท้ายของการสัมมนา จะมีการแข่งขันวิเคราะห์และเสนอความคิดเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านการเกษตรของไทย (Agricultural Case Competition) ของนักศักษาระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา 220,000 บาท
  2. Agriculture Insights เป็นการให้ความรู้ด้านการเกษตรและการทำธุรกิจด้านการเกษตรผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อดังนี้
   • ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร เช่น ความรู้เฉพาะพืช
   • ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
   • ความรู้ด้านธุรกิจและการเงิน

 7. ระยะเวลาในการจัดงาน (ประมาณการณ์)
  23-24 มกราคม 2564 : Thailand Agricultural Forum
  31 ตุลาคม 2563 – 16 มกราคม 2564: Agriculture Insights (ทุกวันเสาร์  เวลา 14:00 -16:00 น.)

 8. โครงสร้างการจัดงาน
  สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ในการจัดโครงการในส่วนของ Thailand Agricultural Forum และ Agriculture Insights

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.