สัมมนาออนไลน์ Agri-insight
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม
การจัดการธาตุอาหารและแปลงนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว สถานการณ์การแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตอนนี้เป็นอย่างไร คู่แข่งที่สำคัญคือใคร ไทยควรปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันช่วงโควิดอย่างไรบ้าง
ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อผลิต การขนส่ง การตลาด และการส่งออก ผลไม้และพืชชนิดอื่นๆ ข้อจำกัด และอุปสรรค ต่อการทำธุรกิจการค้าขายผลไม้กับประเทศจีนและประเทศคู่ค้าหลักรายใหญ่
รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
สถานการณ์การเพาะปลูก ราคา และการส่งออก ประเภทของยางพาราและพืชทดแทน การแปรรูปยางพาราและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง การปรับตัวของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
ศ. ดร. อานัฐ ต้นโช
แนวทางการทำการเกษตรไทยปัจจุบันและอนาคต การปฏิบัตการทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช GAP Good agricultural practices ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ 100%
ผศ. ดร. ประชา คุณธรรมดี
ภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่าด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำ มีอะไรบ้าง ส่วนไหนของห่วงโซ่ดังกล่าวสำคัญที่สุด และควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ
ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
คุณ สินสมุทร ศรีแสนปาง
ภาพรวมของเทคโนโลยีด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีอะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยี
ดร. รอยล จิตรดอน
ยุทธศาสตร์และการบริหารการจัดการน้ำของประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อภัยแล้ง/น้ำท่วม ในภาคการเกษตรกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ
ปัญหาของการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทย รัฐบาลควรมีแนวทางการดำเนินนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน?

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.