การแข่งขันวิเคราะห์และเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านการเกษตรของไทย (Agricultural Case Competition) ของนิสิต-นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเกษตร Agri-Challenge Case Competition

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. การรับสมัคร

2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.kasetsarngkhunka.com/case-competition/registration/

2.2 ผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นทีมเท่านั้น โดยมีสมาชิกทีมละ 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องการเปลี่ยนแปลงสมาชิก สามารถเปลี่ยนได้ไม่เกินทีมละ 2 คน และต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยแจ้งมายังผู้ประสานงานโครงการ ระหว่างในวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น (Email: [email protected] หรือ โทร 0851238717 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.3 ในแต่ละทีมที่ลงสมัคร สามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมได้ไม่เกินทีมละ 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันเดียวกันกับทีมที่สมัคร ในกรณีที่มีการส่งมากกว่า 1 ทีมต่อสถาบันฯ อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม

2.4 ผู้สมัครจะต้องระบุชื่อทีมเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร และชื่อทีมจะต้องไม่สื่อถึงชื่อสถาบัน

2.5 ทีมผู้แข่งขันสามารถดาวน์โหลดกรณีศึกษา Agri-Challenge Case Competition ที่ใช้ในการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

3. การส่งรายงานกรณีศึกษา

ผู้เข้าแข่งขันต้องนำส่งไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ โดยให้ใช้ชื่อทีมเป็นชื่อไฟล์ ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น. ซึ่งประกอบด้วย

      1. บทสรุปผู้บริหาร ไม่เกิน 2 หน้า

      2. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ไม่เกิน 10 หน้า

      3. ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 10 หน้า

 

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนรายงานกรณีศึกษาในรอบคัดเลือก และการประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

4.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

                           เกณฑ์การให้คะแนน

                         การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

                               ข้อเสนอแนะ

ประเด็นเฉพาะทางด้านการเกษตร

                                            15%

                                            15%

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

                                                15%

                                            15%

เศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร

                                                15%

                                            15%

ความสอดคล้องและเป็นไปได้จริงของข้อเสนอแนะ

                                                                                                            10%

รวม

                                                                                                           100%

4.2 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ทีม ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. โดยผู้ประสานงานของทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 ผ่านทางผู้ประสานงานโครงการโดยการโทรศัพท์ 0851238717 หรือ Email: [email protected] อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่ยืนยันภายในวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการแข่งขันสงวนสิทธิในการตัดสิทธิออกจากการแข่งขันและเชิญทีมที่ได้คะแนนแข่งขันในลำดับถัดไปเข้ามาร่วมแข่งขันแทน

4.3 ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันจากสถาบันเดียวกันมีเกณฑ์คะแนนผ่านการคัดเลือกมากกว่า 2 ทีม คณะผู้จัดงานฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะ 2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดในสถาบันการศึกษานั้นผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

5. กำหนดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

5.1 การประกาศกรณีศึกษาและหลักเกณฑ์การตัดสินที่ใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะต้องส่งตัวแทนที่เป็นสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมรับฟัง ดังตารางต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

9:00 – 10:00 น.

 ลงทะเบียน ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8

10:00 – 10:30 น.

 พิธีเปิด อธิบายแนวคิด จุดประสงค์ของโครงการ

10:30 – 11:30 น.

 อธิบาย กติกาและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

11:30 – 12:00 น.

 ประกาศกรณีศึกษาที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

12:00 – 13:00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน

5.2 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขัน

ตารางเวลาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

9:00 – 12:00 น.

 ลงทะเบียน อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8

13:00 – 14:00 น.

 จับฉลากลำดับการนำเสนอ มิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5

14:00 – 17:00 น.

 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ (LIVE)

17:30 – 18:30 น.

 ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล (LIVE)

 

หมายเหตุ: คณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเต็มจำนวนให้กับสมาชิกทุกคนในทีมรวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 ท่าน ทั้งในวันที่ประกาศกรณีศึกษาและวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

7.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

7.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกันและแสดงบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

7.3 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน

7.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมแข่งขันทันที

7.5 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

8. รางวัลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ: โล่รางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โล่รางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย: โล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote: โล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรสำหรับทุกทีมที่ส่งผลงานกรณีศึกษา
 
*เงินรางวัลมอบเป็นทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จัดทำ

 

9. เงื่อนไขอื่นๆ

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้ คณะผู้จัดงานฯ มีสิทธิใช้ อ้างอิง ทำซ้ำ ดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นำเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ต้องขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีก

9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานอันเกิดจากการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) เข้าร่วมโครงการฯ และรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือได้มาจากการละเมิดบทบัญญัติกฎหมายอื่นใด หาก คณะผู้จัดงานฯ พบว่าผลงานที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น คณะผู้จัดงาน สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนรางวัลจากผู้ชนะการประกวด

9.3 คณะผู้จัดงานฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการแข่งขันโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

10.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

   1. คุณธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ที่ปรึกษาบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) –  ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

   2.  ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   3. รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม นักวิจัยอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   4. คุณวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า/สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

   5. คุณวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ กรรมการสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

   6. คุณศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากบริษัท LiB Consulting (Thailand)

   7. คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.