ระบุชื่อทีมเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร และชื่อทีมจะต้องไม่สื่อถึงชื่อสถาบัน
กรุณากรอกชื่อสถานบันของทีมคุณ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ(ทีม)

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.